การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อ.คอนสวรรค์

โพสต์4 มิ.ย. 2556 21:23โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 
"การบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลแบบบูรณาการ"
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
ระหว่างวันที่  27 - 31  พฤษภาคม  2556  ณ  โรงเรียนบ้านยางหวาย

Comments