โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร"

โพสต์10 มิ.ย. 2556 21:07โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
โรงเรียนบ้านยางหวาย  และโรงเรียนเรียนร่วม  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร  ประจำปีการศึกษา  2556  
ในระหว่างวันที่ 10  – 12   เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556  
ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง     
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นคนดีของสังคมและห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง  
Comments