ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

                                โรงเรียนบ้านยางหวาย เดิมชื่อ “ โรงเรียนบ้านยางหวาย (ประชาวิทยา) ”   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2457   โดยอาศัยศาลาวัดม่วงเป็นสถานที่เล่าเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน โดยมี   นายพันธ์   พุทโธวาท     เป็นครูใหญ่คนแรก

ที่ตั้ง

โรงเรียนบ้านยางหวาย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต สำนักงานคณะกรรมการ

             การศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ที่    บ้านยางหวาย    บ้านเลขที่ 61     หมู่ที่ 1

ตำบลยางหวาย    อำเภอคอนสวรรค์     จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์  36140   

มีพื้นที่  20ไร่ 3 งาน ตารางวา  ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์  7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 40  กิโลเมตร

  

การจัดการเรียนการสอน

 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางหวาย  พุทธศักราช   2546     

ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนบ้านยางหวายได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการวิจัยทดลองกระบวนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน

 คำขวัญประจำโรงเรียน

                                วิชาการเด่น   สุขภาพดี   สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำสังคม
สีประจำโรงเรียน

                                ม่วง  -  เหลือง

อักษรย่อโรงเรียน

                  ..

ปรัชญาของโรงเรียน         

                  การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง มีความสุข  

คติพจน์          

    วิริเยน  ทุกขมตเจติ

                คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

  คำขวัญ

                วิชาการเด่น   สุขภาพดี   สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม   นำสังคม

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                “โรงเรียนบ้านยางหวายเป็นสถานศึกษาที่นักเรียนมีความรับผิดชอบ สะอาดและมารยาทงาม ” 

วิสัยทัศน์

         “ โรงเรียนบ้านยางหวาย เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสอนดี เป็นครูมืออาชีพ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบก้าวสู่โรงเรียนดีศรีตำบลและประชาคมอาเซียน ในปีการศึกษา  2558 

         

           บริเวณโดยทั่วไป