ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

โพสต์10 มิ.ย. 2557 01:55โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวายจัดกิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดกรองนักเรียนเก่ง  อ่อน ปานกลาง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์8 ส.ค. 2556 18:46โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

              ในโอกาสปี 2557  โรงเรียนบ้านยางหวาย  ก่อตั้งครบรอบ  100 ปี  นับว่าเป็นมงคลยิ่ง ของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่ได้เป็นสถานอบรมให้บุคคลที่เข้ารับการศึกษา  ได้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และจบออกไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม นับเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ดังนั้นเพื่อเป็นการฉลองและแสดงความภูมิใจใน 100 ปี  ชาวยางหวายทุกครอบครัว  จึงได้ร่วมใจจัดงานผ้าป่าการศึกษาขึ้น  เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับก่อสร้างห้องสมุด สำหรับบุตรหลานได้ใช้ประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  ด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการและงานครั้งนี้จะสำเร็จด้วยดี  ทางโรงเรียน               จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  คณะศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา  ได้โปรดร่วมเป็นเจ้าภาพสายผ้าป่าในครั้งนี้  ทอดถวายวันที่  31  ธันวาคม  2556  โดยหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ   (วัดป่าห้วยกุ่ม)  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  จะเป็นองค์รับถวาย  เวลา 11.00 . ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความเมตตาจากท่านและคณะด้วยดี  ขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  โทร.
                                          คุณครูไกรณรงค์  ประสานศักดิ์   โทร. 080-6981248
                                          คุณครูอำนวย  ตอพรหม           โทร. 081-0678956
                                          คุณครูกลีบผกา  บุญโยธา          โทร. 086-2374473
                                          คุณครูอรุณี  ประสานศักดิ์         โทร. 087-2449881
                                          คุณครูอรรถวิทย์  หาญสมัคร      โทร. 
                                          คุณครูทองคูณ  โตนชัยภูมิ         โทร. 081-2829355
                                                            

การคัดเลือตัวแทนกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ครั้งที่ 63 ของศูนย์ฯ นก.3

โพสต์7 ส.ค. 2556 20:09โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จะทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓ แต่ละกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จะทำการคัดเลือกในวันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านยางหวาย              ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน  จึงของเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน  บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2556

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:50โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติและจัดกิจกรรม  วันแม่ ในวันศุกร์ที่ 9   สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณแม่ แสดงความกตัญญูและได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณแม่หรือตัวแทนคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

โพสต์24 มิ.ย. 2556 18:14โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

ด้วยโรงเรียนบ้านยางหวาย  จะได้รับการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล  ของกระทรวงศึกษาธิการ          ซึ่งคณะกรรมการจะออกประเมินในวันที่  28  มิถุนายน  2556  ดังนั้นเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีของชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางหวาย   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องชาวยางหวาย  ทุกครอบครัว  ร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการประเมินเวลา  12.30 . หอประชุมโรงเรียนบ้านยางหวาย  

โครงการ "ค่ายพุทธบุตร"

โพสต์10 มิ.ย. 2556 19:31โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวาย  และโรงเรียนเรียนร่วม  จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร  ประจำปีการศึกษา  2556  
ในระหว่างวันที่  1 – 12   เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นคนดีของสังคมและห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง
ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรหลาน  ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่าน  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายพุทธบุตร  ในวันที่ 10 เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556 เวลา 08.30 . ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางหวาย  

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ !

1-7 of 7