โครงการ "ค่ายพุทธบุตร"

โพสต์10 มิ.ย. 2556 19:31โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
โรงเรียนบ้านยางหวาย  และโรงเรียนเรียนร่วม  จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร  ประจำปีการศึกษา  2556  
ในระหว่างวันที่  1 – 12   เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นคนดีของสังคมและห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง
ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรหลาน  ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่าน  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายพุทธบุตร  ในวันที่ 10 เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556 เวลา 08.30 . ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางหวาย  
Comments