ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์8 ส.ค. 2556 18:46โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
              ในโอกาสปี 2557  โรงเรียนบ้านยางหวาย  ก่อตั้งครบรอบ  100 ปี  นับว่าเป็นมงคลยิ่ง ของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่ได้เป็นสถานอบรมให้บุคคลที่เข้ารับการศึกษา  ได้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และจบออกไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริต เป็นที่ยอมรับของสังคม นับเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ดังนั้นเพื่อเป็นการฉลองและแสดงความภูมิใจใน 100 ปี  ชาวยางหวายทุกครอบครัว  จึงได้ร่วมใจจัดงานผ้าป่าการศึกษาขึ้น  เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับก่อสร้างห้องสมุด สำหรับบุตรหลานได้ใช้ประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  ด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการและงานครั้งนี้จะสำเร็จด้วยดี  ทางโรงเรียน               จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  คณะศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา  ได้โปรดร่วมเป็นเจ้าภาพสายผ้าป่าในครั้งนี้  ทอดถวายวันที่  31  ธันวาคม  2556  โดยหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ   (วัดป่าห้วยกุ่ม)  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  จะเป็นองค์รับถวาย  เวลา 11.00 . ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความเมตตาจากท่านและคณะด้วยดี  ขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
                 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  โทร.
                                          คุณครูไกรณรงค์  ประสานศักดิ์   โทร. 080-6981248
                                          คุณครูอำนวย  ตอพรหม           โทร. 081-0678956
                                          คุณครูกลีบผกา  บุญโยธา          โทร. 086-2374473
                                          คุณครูอรุณี  ประสานศักดิ์         โทร. 087-2449881
                                          คุณครูอรรถวิทย์  หาญสมัคร      โทร. 
                                          คุณครูทองคูณ  โตนชัยภูมิ         โทร. 081-2829355
                                                            

Comments