บุคลากร
นายประมวล  สุทธิสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวายนายบวร  ตอพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ / รกน.

นางอรุณี  ประสานศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทองพูน  สมสงวน
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี  กาหลง
ครู ชำนวญการพิเศษ


นางสาวสมร  ผดุงโชค
ครู ชำนาญการ


นางสาวหงษ์สุดา  หาญแวง
ครูอัตราจ้าง


นายกระจ่าง  ดีวิเศษ
พนักงานขับรถ
นางสุกันยา  ก้อนศรีษะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัมพร  แพงโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนันทยา  เจริญบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารวนีย์  แซ่ฉั่ว
ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ต. หญิง ราตรี  เกาแก้ง
บุคคลากรคณิคศาสตร์


นางสาวยุพาวรรณ  ดียางหวาย
ครูอัตราจ้างนางอำนวย  ตอพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายไกรณรงค์  ประสานศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอุทัย  สงมา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางพีรพรรณ  บุญเพลิงโชติพันธ์
พนักงานราชการ/ครูผู้สอน


นายบุญส่ง  ต่อติด
ลูกจ้างประจำ/ครูช่วยสอน


นางสาวสุรีรีตน์  ประสานศักดิ์
ธุรการ